prihlásenie


Otecko pri pôrode

 
Prítomnosť partnera  rodiacej ženy na pôrodnej sále je v dnešnej dobe bežnou záležitosťou. Je na každom partnerovi tehotnej ženy, či sa rozhodne byť pri pôrode, aký k tomu bude mať dôvod a ako sa na tak náročnú životnú situáciu, akou pôrod bezpochyby je, pripraví. Stať sa otcom je dlhodobý proces, ktorý začína pred pôrodom a pokračuje po mnoho ďalších rokov. Obdobie tehotenstva a samotný pôrod môžeme považovať za vhodnú dobu k rozvíjaniu vrodených otcovských kompetencií. Tieto kompetencie však môžu byť narušené tvrdením časti spoločnosti, ktorá zaujíma negatívny postoj a tvrdí, že pre výchovu a vývoj dieťaťa nie sú až tak podstatné. Vyplýva to z hypotéz Sigmunda Freuda, ktorý vyzdvihol jedinčnosť materskej role. Rola otca bola potlačená do úzadia a začala byÅ¥ znovu obnovovaÅ¥ až v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď začalo vznikaÅ¥ hnutie, ktoré zdôrazňuje význam mužov pri výchove detí. Otázkou zostáva, ako v mužoch vzbudiÅ¥ vrodenú predispozíciu, ktorá mohla byÅ¥ v minulosti zatláčané spoločenským presvedčením. Je stále viac zrejmé, že muži sa nestávajú otcami až po narodení dieÅ¥aÅ¥a, ale už dávno pred tým. Spolu s partnerkou vyberajú výbavičku pre dieÅ¥a, chodia na prenatálne prehliadky, vidia ako ich dieÅ¥a v brušku rastie a na rolu otca sa tak aktívne pripravujú. Vhodným spôsobom, ako sa partner môže pripraviÅ¥ na pôrod, je určite kvalitná psychofyzická príprava na pôrod. Prípravu na pôrod by mala viesÅ¥ pôrodná asistentka, ktorá sa venuje tejto činnosti, ale má samozrejme aj prax na pôrodnej sále. Vtedy dokáže budúcich rodičov pripraviÅ¥ kvalitne po odbornej stránke a zároveň empaticky. Túto prípravu by mali absolvovaÅ¥ budúci rodičia spolu.
Myšlienka,, partnerstvo pri pôrode "vznikla v roku 1970 na konferencii v Amerike, kde mala profesorka Newtonova zaujímavú prednášku o humanizáciu pôrodu. Odbornej spoločnosti ženských lekárov prednášala, že k humanizácii pôrodu by prispela prítomnosÅ¥ partnera rodiacej ženy pri pôrode. Po zvážení pozitív i možných negatív bolo všetko vyskúšané v praxi. V Spojených štátoch sa prítomnosÅ¥ partnera pri pôrode osvedčila, preto sa ďalej rozširovala do Európy. Medzi hlavné argumenty pre prítomnosÅ¥ otca pri pôrode bolo poskytnutie psychickej opory rodičke v neznámom prostredí pôrodnice a využitie pôrodu ako vhodného prostriedku k nadviazaniu vzÅ¥ahu otca s dieÅ¥aÅ¥om.
Avšak ako všetky pokrokové myšlienky, bola aj táto opradená množstvom protiargumentov, prečo by otcovia nemali maÅ¥ povolený prístup na pôrodnú sálu. Medzi hlavné protiargumenty sa radia:
·       obavy, že muž bude pri pôrode pôsobiÅ¥ ako rušivý prvok
·       obavy, že muž nepripravený môže byÅ¥ na pôrodnej sále len príÅ¥ažou (napr. keď skolabuje)
·       obavy, že muž sa môže staÅ¥ zdrojom zanesenia infekcie
·       obavy, že sa naruší pohľad na pôrod ako na čisto ženskú záležitosÅ¥
Pozitívne aj negatívne stránky prítomnosti partnera pri pôrode sú stále objektom skúmania ako z hľadiska medicínskeho, tak aj psychosociálneho. Keď sa muž rozhoduje, či bude prítomný pri pôrode alebo nie, mal by zvážiÅ¥ všetky možné negatíva, ktoré so sebou jeho prítomnosÅ¥ môže priniesÅ¥ jemu a aj jeho  partnerke. Mal by si uvedomiÅ¥, že sa partnerka pri pôrode môže správaÅ¥ inak, než ako jej doteraz poznal. Bude ľahko psychicky zraniteľná, muž ju uvidí v rôznych situáciách, ktoré nemusia byÅ¥ ani pre jedného z partnerov príjemné a navyše pohľad na ženu v okamihu, keď privádza na svet dieÅ¥a môže u niektorých partnerov ohroziÅ¥ ďalší sexuálny život. Tiež je potrebné, aby spolu partneri prediskutovali, či sa žena pred svojím partnerom dokáže plne uvoľniÅ¥, či dokáže prijaÅ¥ jeho starostlivosÅ¥ pri pôrode. Muž by mal vedieÅ¥, čo má jeho partnerka rada, aké má zvyky a pri čom dobre relaxuje (napríklad akú hudbu môže partnerke pri pôrode púšÅ¥aÅ¥, alebo aká masáž jej pomôže zmierniÅ¥ pôrodnú bolesÅ¥). Mal by maÅ¥ dostatok informácií a zručností a tiež by mal poznaÅ¥, ako konkrétne pomôcÅ¥ v rôznych situáciách počas pôrodu. Partner by mal byÅ¥ poznaÅ¥ psychológiu rodiacej ženy, byÅ¥ schopný prispôsobiÅ¥ sa jej momentálnym potrebám a mal by zvážiÅ¥, či je schopný sa vyladiÅ¥ na špecifickú atmosféru pôrodného procesu. Obaja partneri by si mali o tejto problematike otvorene prehovoriÅ¥, zvážiÅ¥ všetky pre a proti a podľa toho sa rozhodnúÅ¥. Nemali by sa nechaÅ¥ unášaÅ¥ dnešnou dobou, kedy sa môžeme stretnúÅ¥ s názormi, že keď muž nie je prítomný pri pôrode, tak nemôže byÅ¥ dobrým otcom. Partner musí dobre zvážiÅ¥, kde sú hranice jeho možností a ak sa rozhodne, že pri pôrode byÅ¥ nechce, nemala by mu to partnerka vyčítaÅ¥ a nútiÅ¥ ho k zmene názoru.
Typy otca pri pôrode:
1 - otec v šoku - je šokovaný všetkým, čo vidí pri pôrode (neznesiteľné bolesti ženy, ktoré
nedokáže pomôcÅ¥, nekonečný priebeh pôrodu, krv);
2 -  otec z donútenia - prežije situáciu na ktorú nebol pripravený;
3 -  poučený otec - prežíval celé tehotenstvo s budúcou mamičkou, navštevoval predpôrodnej prípravu a je pre partnerku psychickou a fyzickou oporou;
4 - otec zvedavý - chce sa zúčastniÅ¥ všetkých vyšetrení,  
5 - preinformovaný otec - má naštudovaných plno príručiek o idylickom a bezbolestnom pôrode, býva prekvapený, keď nejde všetko podľa knižiek;
6 - otec - dozorca - podozrievavý a nepriateľský, myslí si, že nikto nepomáha jeho žene pri pôrodnej bolestí, ich pôrod trvá veľmi dlho, iné mamičky už dávno porodili, ...
7 - otec exhibicionista - privedie so sebou k pôrodu kameramana, aby všetko zdokumentoval.
Počas pobytu na pôrodnej sále môže na rodičku pôsobiÅ¥ mnoho negatívnych emócií, ako strach, úzkosÅ¥, obavy, neistota a práve prítomnosÅ¥ partnera môže tieto emócie zmierniÅ¥. Pomôže tiež žene uvedomiÅ¥ si, že nie je na všetko sama a tým sa veľká časÅ¥ negatívnych emócií odbúra. PrítomnosÅ¥ partnera pri rodiacej partnerke  môže pôsobiÅ¥ ako na oblasÅ¥ psychickú, fyzickú, tak aj sociálnu.
·       Psychická oblasÅ¥ - pocit bezpečia, istoty (žena má možnosÅ¥ zveriÅ¥ sa so svojimi pocitmi niekomu blízkemu, prítomnosÅ¥ blízkej osoby ju uisÅ¥uje o bezpečí a istote)
o    Psychická podpora - povzbudzovanie a upokojovanie od partnera
o    Pokus o zabezpečenie psychického komfortu - partner reaguje na aktuálne potreby rodičky
o   Zmierňovanie negatívnych emócií - otec môže rodičku neustále uisÅ¥ovaÅ¥ o tom, že si vedie dobre a že všetko prebieha normálne
·       Fyzická oblasÅ¥ - meranie dĺžky sÅ¥ahov
o   Stimulácia dýchania - podľa jednotlivých dôb pôrodných
o   Môže byÅ¥ oporou rodičke pri fyzickom pohybe
o   Masírovanie ženy - dôležitá je správna technika a povedomie o tom, aký druh je rodičke príjemný a aký si praje
o    Dohliadanie na pitný režim a prikladanie teplých a studených obkladov podľa potreby
o   Odvádzanie pozornosti od pôrodných bolestí (hudba, čítanie)
o   Relaxácia
·       Sociálna oblasÅ¥ - v tejto oblasti hrá najväčšiu rolu fakt, že rodička nezostáva v cudzom prostredí pôrodnice sama a muž tu vytvára sprostredkovateľa domáceho prostredia.
 
Plusy prítomnosti pri pôrode z pohľadu otca.
osobný prínos - byÅ¥ pri narodení svojho dieÅ¥aÅ¥a, spoluzodpovednosÅ¥ za pôrod, kontrola poskytovanej starostlivosti a v neposlednom rade možnosÅ¥ byÅ¥ so svojím dieÅ¥aÅ¥om hneď po narodení
podpora rodičky - psychická a fyzická pomoc, vedomie toho, že partnerka nie je na všetko sama
prínos pre vlastný partnerský vzÅ¥ah - ocenenie ženy za zvládnutie pôrodu a spolu prežitie momentu narodenia vlastného dieÅ¥aÅ¥a
Negatíva prítomnosti pri pôrode z pohľadu otca.
otec môže pôsobiÅ¥ ako komplikácia na pôrodnej sále v okamihu, keď pôrod nezvláda (skolabuje) alebo sa vyskytnú náhle pôrodné komplikácie
otec pociÅ¥uje negatívne emócie, predovšetkým bezmocnosÅ¥, pretože nedokáže partnerke adekvátne pomôcÅ¥
sledovaÅ¥ utrpenie ženy a celý pôrod môže u partnera vyvolaÅ¥ traumatické zážitky a môže sa vyskytnúÅ¥ problém v sexuálnej oblasti (potlačenie libida)
Na záver ale treba zdôrazniÅ¥, že väčšina otcov, ktorí sa pôrodu zúčastnili,  potvrdzuje, že spoločné zážitky pri pôrode prehĺbili vzájomný vzÅ¥ah medzi partnermi a podporili novovznikajúci vzÅ¥ah  medzi otcom a dieÅ¥aÅ¥om.  Prežili nezabudnuteľné chvíle šÅ¥astia a radosti, keď po prvýkrát videli, počuli a dotýkali sa svojho práve narodeného dieÅ¥aÅ¥a.

Janka Hrabčáková, pôrodná asistentka     

01.10.2020

Pridať komentár

marika | 26.02.2012

Veľmi výstižné. Ale čo robiť, keď vôbec nechce ísť k pôrodu a ja by som ho tam chcela?

Aktuality


Kurzy 2023 
 
 

Milé mamičky,

kurzy budú naďalej

prebiehať  len

na individuálny
ch

stretnutiac
h.


Zatelefonujte mi, alebo

napíšte mail.

Kontakt

je uvedený na hlavnej

stránke alebo v sekcii

Kontakt
  

Kurzy

Partneri

Posledná aktualizácia:  26.04.2023 čas: 07:55:57 | online:1  | počet prístupov:804519