prihlásenie


Anketa

Keď sa začal rozbiehať fyziologický pôrod doma, kedy ste napokon odišli do pôrodnice?

Ihneď, ako mi odtiekla plodová voda(34%) Ihneď, ako mi odtiekla plodová voda
Ihneď, ako mi začali pôrodné bolesti(33%) Ihneď, ako mi začali pôrodné bolesti
Zostala som nejaký čas ešte doma a sledovala som, ako sa pôrod rozbieha(33%) Zostala som nejaký čas ešte doma a sledovala som, ako sa pôrod rozbieha
Počet hlasov: 3362

Otecko pri pôrode

 
Prítomnosť partnera  rodiacej ženy na pôrodnej sále je v dnešnej dobe bežnou záležitosťou. Je na každom partnerovi tehotnej ženy, či sa rozhodne byť pri pôrode, aký k tomu bude mať dôvod a ako sa na tak náročnú životnú situáciu, akou pôrod bezpochyby je, pripraví. Stať sa otcom je dlhodobý proces, ktorý začína pred pôrodom a pokračuje po mnoho ďalších rokov. Obdobie tehotenstva a samotný pôrod môžeme považovať za vhodnú dobu k rozvíjaniu vrodených otcovských kompetencií. Tieto kompetencie však môžu byť narušené tvrdením časti spoločnosti, ktorá zaujíma negatívny postoj a tvrdí, že pre výchovu a vývoj dieťaťa nie sú až tak podstatné. Vyplýva to z hypotéz Sigmunda Freuda, ktorý vyzdvihol jedinčnosť materskej role. Rola otca bola potlačená do úzadia a začala byÅ¥ znovu obnovovaÅ¥ až v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď začalo vznikaÅ¥ hnutie, ktoré zdôrazňuje význam mužov pri výchove detí. Otázkou zostáva, ako v mužoch vzbudiÅ¥ vrodenú predispozíciu, ktorá mohla byÅ¥ v minulosti zatláčané spoločenským presvedčením. Je stále viac zrejmé, že muži sa nestávajú otcami až po narodení dieÅ¥aÅ¥a, ale už dávno pred tým. Spolu s partnerkou vyberajú výbavičku pre dieÅ¥a, chodia na prenatálne prehliadky, vidia ako ich dieÅ¥a v brušku rastie a na rolu otca sa tak aktívne pripravujú. Vhodným spôsobom, ako sa partner môže pripraviÅ¥ na pôrod, je určite kvalitná psychofyzická príprava na pôrod. Prípravu na pôrod by mala viesÅ¥ pôrodná asistentka, ktorá sa venuje tejto činnosti, ale má samozrejme aj prax na pôrodnej sále. Vtedy dokáže budúcich rodičov pripraviÅ¥ kvalitne po odbornej stránke a zároveň empaticky. Túto prípravu by mali absolvovaÅ¥ budúci rodičia spolu.
Myšlienka,, partnerstvo pri pôrode "vznikla v roku 1970 na konferencii v Amerike, kde mala profesorka Newtonova zaujímavú prednášku o humanizáciu pôrodu. Odbornej spoločnosti ženských lekárov prednášala, že k humanizácii pôrodu by prispela prítomnosÅ¥ partnera rodiacej ženy pri pôrode. Po zvážení pozitív i možných negatív bolo všetko vyskúšané v praxi. V Spojených štátoch sa prítomnosÅ¥ partnera pri pôrode osvedčila, preto sa ďalej rozširovala do Európy. Medzi hlavné argumenty pre prítomnosÅ¥ otca pri pôrode bolo poskytnutie psychickej opory rodičke v neznámom prostredí pôrodnice a využitie pôrodu ako vhodného prostriedku k nadviazaniu vzÅ¥ahu otca s dieÅ¥aÅ¥om.
Avšak ako všetky pokrokové myšlienky, bola aj táto opradená množstvom protiargumentov, prečo by otcovia nemali maÅ¥ povolený prístup na pôrodnú sálu. Medzi hlavné protiargumenty sa radia:
·       obavy, že muž bude pri pôrode pôsobiÅ¥ ako rušivý prvok
·       obavy, že muž nepripravený môže byÅ¥ na pôrodnej sále len príÅ¥ažou (napr. keď skolabuje)
·       obavy, že muž sa môže staÅ¥ zdrojom zanesenia infekcie
·       obavy, že sa naruší pohľad na pôrod ako na čisto ženskú záležitosÅ¥
Pozitívne aj negatívne stránky prítomnosti partnera pri pôrode sú stále objektom skúmania ako z hľadiska medicínskeho, tak aj psychosociálneho. Keď sa muž rozhoduje, či bude prítomný pri pôrode alebo nie, mal by zvážiÅ¥ všetky možné negatíva, ktoré so sebou jeho prítomnosÅ¥ môže priniesÅ¥ jemu a aj jeho  partnerke. Mal by si uvedomiÅ¥, že sa partnerka pri pôrode môže správaÅ¥ inak, než ako jej doteraz poznal. Bude ľahko psychicky zraniteľná, muž ju uvidí v rôznych situáciách, ktoré nemusia byÅ¥ ani pre jedného z partnerov príjemné a navyše pohľad na ženu v okamihu, keď privádza na svet dieÅ¥a môže u niektorých partnerov ohroziÅ¥ ďalší sexuálny život. Tiež je potrebné, aby spolu partneri prediskutovali, či sa žena pred svojím partnerom dokáže plne uvoľniÅ¥, či dokáže prijaÅ¥ jeho starostlivosÅ¥ pri pôrode. Muž by mal vedieÅ¥, čo má jeho partnerka rada, aké má zvyky a pri čom dobre relaxuje (napríklad akú hudbu môže partnerke pri pôrode púšÅ¥aÅ¥, alebo aká masáž jej pomôže zmierniÅ¥ pôrodnú bolesÅ¥). Mal by maÅ¥ dostatok informácií a zručností a tiež by mal poznaÅ¥, ako konkrétne pomôcÅ¥ v rôznych situáciách počas pôrodu. Partner by mal byÅ¥ poznaÅ¥ psychológiu rodiacej ženy, byÅ¥ schopný prispôsobiÅ¥ sa jej momentálnym potrebám a mal by zvážiÅ¥, či je schopný sa vyladiÅ¥ na špecifickú atmosféru pôrodného procesu. Obaja partneri by si mali o tejto problematike otvorene prehovoriÅ¥, zvážiÅ¥ všetky pre a proti a podľa toho sa rozhodnúÅ¥. Nemali by sa nechaÅ¥ unášaÅ¥ dnešnou dobou, kedy sa môžeme stretnúÅ¥ s názormi, že keď muž nie je prítomný pri pôrode, tak nemôže byÅ¥ dobrým otcom. Partner musí dobre zvážiÅ¥, kde sú hranice jeho možností a ak sa rozhodne, že pri pôrode byÅ¥ nechce, nemala by mu to partnerka vyčítaÅ¥ a nútiÅ¥ ho k zmene názoru.
Typy otca pri pôrode:
1 - otec v šoku - je šokovaný všetkým, čo vidí pri pôrode (neznesiteľné bolesti ženy, ktoré
nedokáže pomôcÅ¥, nekonečný priebeh pôrodu, krv);
2 -  otec z donútenia - prežije situáciu na ktorú nebol pripravený;
3 -  poučený otec - prežíval celé tehotenstvo s budúcou mamičkou, navštevoval predpôrodnej prípravu a je pre partnerku psychickou a fyzickou oporou;
4 - otec zvedavý - chce sa zúčastniÅ¥ všetkých vyšetrení,  
5 - preinformovaný otec - má naštudovaných plno príručiek o idylickom a bezbolestnom pôrode, býva prekvapený, keď nejde všetko podľa knižiek;
6 - otec - dozorca - podozrievavý a nepriateľský, myslí si, že nikto nepomáha jeho žene pri pôrodnej bolestí, ich pôrod trvá veľmi dlho, iné mamičky už dávno porodili, ...
7 - otec exhibicionista - privedie so sebou k pôrodu kameramana, aby všetko zdokumentoval.
Počas pobytu na pôrodnej sále môže na rodičku pôsobiÅ¥ mnoho negatívnych emócií, ako strach, úzkosÅ¥, obavy, neistota a práve prítomnosÅ¥ partnera môže tieto emócie zmierniÅ¥. Pomôže tiež žene uvedomiÅ¥ si, že nie je na všetko sama a tým sa veľká časÅ¥ negatívnych emócií odbúra. PrítomnosÅ¥ partnera pri rodiacej partnerke  môže pôsobiÅ¥ ako na oblasÅ¥ psychickú, fyzickú, tak aj sociálnu.
·       Psychická oblasÅ¥ - pocit bezpečia, istoty (žena má možnosÅ¥ zveriÅ¥ sa so svojimi pocitmi niekomu blízkemu, prítomnosÅ¥ blízkej osoby ju uisÅ¥uje o bezpečí a istote)
o    Psychická podpora - povzbudzovanie a upokojovanie od partnera
o    Pokus o zabezpečenie psychického komfortu - partner reaguje na aktuálne potreby rodičky
o   Zmierňovanie negatívnych emócií - otec môže rodičku neustále uisÅ¥ovaÅ¥ o tom, že si vedie dobre a že všetko prebieha normálne
·       Fyzická oblasÅ¥ - meranie dĺžky sÅ¥ahov
o   Stimulácia dýchania - podľa jednotlivých dôb pôrodných
o   Môže byÅ¥ oporou rodičke pri fyzickom pohybe
o   Masírovanie ženy - dôležitá je správna technika a povedomie o tom, aký druh je rodičke príjemný a aký si praje
o    Dohliadanie na pitný režim a prikladanie teplých a studených obkladov podľa potreby
o   Odvádzanie pozornosti od pôrodných bolestí (hudba, čítanie)
o   Relaxácia
·       Sociálna oblasÅ¥ - v tejto oblasti hrá najväčšiu rolu fakt, že rodička nezostáva v cudzom prostredí pôrodnice sama a muž tu vytvára sprostredkovateľa domáceho prostredia.
 
Plusy prítomnosti pri pôrode z pohľadu otca.
osobný prínos - byÅ¥ pri narodení svojho dieÅ¥aÅ¥a, spoluzodpovednosÅ¥ za pôrod, kontrola poskytovanej starostlivosti a v neposlednom rade možnosÅ¥ byÅ¥ so svojím dieÅ¥aÅ¥om hneď po narodení
podpora rodičky - psychická a fyzická pomoc, vedomie toho, že partnerka nie je na všetko sama
prínos pre vlastný partnerský vzÅ¥ah - ocenenie ženy za zvládnutie pôrodu a spolu prežitie momentu narodenia vlastného dieÅ¥aÅ¥a
Negatíva prítomnosti pri pôrode z pohľadu otca.
otec môže pôsobiÅ¥ ako komplikácia na pôrodnej sále v okamihu, keď pôrod nezvláda (skolabuje) alebo sa vyskytnú náhle pôrodné komplikácie
otec pociÅ¥uje negatívne emócie, predovšetkým bezmocnosÅ¥, pretože nedokáže partnerke adekvátne pomôcÅ¥
sledovaÅ¥ utrpenie ženy a celý pôrod môže u partnera vyvolaÅ¥ traumatické zážitky a môže sa vyskytnúÅ¥ problém v sexuálnej oblasti (potlačenie libida)
Na záver ale treba zdôrazniÅ¥, že väčšina otcov, ktorí sa pôrodu zúčastnili,  potvrdzuje, že spoločné zážitky pri pôrode prehĺbili vzájomný vzÅ¥ah medzi partnermi a podporili novovznikajúci vzÅ¥ah  medzi otcom a dieÅ¥aÅ¥om.  Prežili nezabudnuteľné chvíle šÅ¥astia a radosti, keď po prvýkrát videli, počuli a dotýkali sa svojho práve narodeného dieÅ¥aÅ¥a.

Janka Hrabčáková, pôrodná asistentka     

01.10.2020

Pridať komentár

marika | 26.02.2012

Veľmi výstižné. Ale čo robiť, keď vôbec nechce ísť k pôrodu a ja by som ho tam chcela?

Aktuality


Kurzy 2022
 


Víkendové kurzy 


4. júna 2022

obsadené 


Prihlasujte sa on line vo vybranej prednáške.

Ak potrebujete,

dohodnite si

individuálny kurz
.  

Kurzy

Partneri

Posledná aktualizácia:  21.05.2022 čas: 19:34:21 | online:1  | počet prístupov:768954